Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Adequaat Waterwerk B.V. gevestigd te Haarlem – NL

Artikel 1  Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd, van Adequaat Waterwerk, met derden hierna te noemen: de wederpartij c.q. de koper, alsmede de uitvoering daarvan. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door middel van een door de direktie van Adequaat Waterwerk ondertekende akte, in welk geval voor het overige deze voorwaarden blijven gelden en de afwijkende voorwaarden uitsluitend gelden voor de opdracht met het oog waarop deze zijn overeengekomen.
 • In deze algemene voorwaarden wordt onder zaken verstaan alle diensten, produkten, goederen en/of materialen die door Adequaat Waterwerk worden geleverd.
 • Afspraken of overeenkomsten met leden van het personeel van Adequaat Waterwerk, binden Adequaat Waterwerk niet voor zover deze niet schriftelijk door de direktie van Adequaat Waterwerk zijn bevestigd. Als leden van het personeel zijn in dit geval te beschouwen alle medewerkers en werknemers die geen deel van de direktie van Adequaat Waterwerk uitmaken.

 

Artikel 2  Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen door of vanwege Adequaat Waterwerk gedaan, zijn vrijblijvend. De overeenkomst wordt eerst geacht te zijn tot stand gekomen, wanneer Adequaat Waterwerk deze schriftelijk heeft bevestigd en de koper hiertegen binnen acht dagen na datum van deze bevestiging geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van schriftelijke bevestiging door Adequaat Waterwerk. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien Adequaat Waterwerk deze schriftelijk heeft bevestigd en de koper hiertegen niet binnen acht dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
 • Adequaat Waterwerk houdt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbiedingen of bij andere gelegenheden verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schetsen, ontwerpen, prototypen, modellen, calculaties en berekeningen. Deze blijven eigendom van Adequaat Waterwerk en mogen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Adequaat Waterwerk door de wederpartij niet worden gekopieerd c.q. aan derden worden vertoond of ter hand gesteld of op andere wijze worden gebruikt. Op verzoek van Adequaat Waterwerk dienen deze onverwijld aan Adequaat Waterwerk te worden geretourneerd. Door Adequaat Waterwerk in tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, prototypen, modellen, calculaties en berekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maten, gewichten, capaciteit of resultaten binden Adequaat Waterwerk niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Adequaat Waterwerk zijn gegarandeerd, overigens worden deze opgaven geacht bij benadering te zijn verstrekt.
 • Adequaat Waterwerk heeft het recht, indien de opdracht of uitvoering van werkzaamheden niet aan haar wordt verleend alle kosten (waaronder begrepen arbeidsloon), die Adequaat Waterwerk heeft moeten maken om de aanbieding op te stellen aan de wederpartij in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het bepaalde in art. 12 is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 3  Tekeningen en modellen.

 • Alle in opdracht van de wederpartij door Adequaat Waterwerk vervaardigde tekeningen, monsters, modellen en ander materieel, hierna tezamen te noemen het materieel, blijven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, eigendom van Adequaat Waterwerk ook indien en voor zover de kosten voor het vervaardigen geheel of gedeeltelijk door de wederpartij zijn of worden betaald. Het bewaren van het door de wederpartij ter beschikking gesteld materieel geschiedt voor diens rekening en risico. Geen verplichting wordt aanvaard tot verzekering hiervan tegen brandschade, diefstal of andere schade. Alle onderhoud, verandering of vernieuwing hiervan ten behoeve van de wederpartij is voor diens rekening.
 • Na verloop van drie jaar, te rekenen vanaf de laatste opdracht, heeft Adequaat Waterwerk, één maand nadat zij de wederpartij schriftelijk heeft gemaand het materieel tot zich te nemen, het recht naar goeddunken daarover te beschikken, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn. Terugzending van het materieel geschiedt voor rekening van de wederpartij af fabriek. Deze vrijwaart Adequaat Waterwerk voor elke aanspraak van derden, voortvloeiende uit het gebruik van door de wederpartij ter beschikking gesteld materieel, alsmede voor alle daaruit voortvloeiende kosten. Adequaat Waterwerk is niet aansprakelijk voor afwijkingen tussen de door de wederpartij gezonden tekeningen en door deze beschikbaar gestelde modellen, noch voor de doelmatigheid van het materieel en van de daardoor of daarmede vervaardigde artikelen.

 

Artikel 4  Levertijd en overmacht

 • De door Adequaat Waterwerk opgegeven levertijden gelden vanaf de datum van de schriftelijke bevestiging als bedoeld in art. 2 van deze voorwaarden. Deze levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 • Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming van de transaktie niet van Adequaat Waterwerk kan worden gevergd waaronder mede begrepen het geval dat Adequaat Waterwerk door haar eigen toeleveranciers ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld, zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. Indien na aanvaarden van de opdracht blijkt dat deze als gevolg van aan Adequaat Waterwerk niet bekende omstandigheden onuitvoerbaar is, heeft Adequaat Waterwerk het recht te vorderen dat zo mogelijk de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk zal zijn. Mocht de verlenging van de levertijd naar het oordeel van Adequaat Waterwerk meer gaan belopen dan drie maanden, dan wel nakoming geheel onmogelijk is dan is Adequaat Waterwerk gerechtigd de transaktie voor het nog niet uitgevoerde deel te annuleren. Indien sprake is van gedeeltelijke uitvoering, zal de koper een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn.
 • Overschrijding van de levertijden, door welke oorzaak dan ook, verplicht Adequaat Waterwerk jegens de koper niet tot enigerlei vergoeding van schade , door de koper of door derden geleden, tenzij de overschrijding is ontstaan door opzet of grove schuld van bestuurders of van leidinggevend personeel van Adequaat Waterwerk. Evenmin verkrijgt de koper door overschrijding van de levertijden enig recht tot ontbinding der overeenkomst of tot het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken dan wel een andere met hem aangegane transaktie. Indien echter een zeer aanmerkelijke overschrijding van de opgegeven levertijd sprake mocht zijn zal de koper, na Adequaat Waterwerk schriftelijk in gebreke te hebben gesteld en deze redelijke termijn te hebben gegund alsnog aan haar leveringsverplichtingen te voldoen, gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding geeft de koper echter geen recht op schadevergoeding jegens Adequaat Waterwerk, noch het recht tot het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van andere met hem aangegane transakties.

 

Artikel 5  Levering en verzending

 • Adequaat Waterwerk verbindt zich de overeengekomen hoeveelheid te leveren, tenzij markt- of produktieverstoringen het noodzakelijk maken om tot een vermindering van de overeengekomen hoeveelheid te komen. Adequaat Waterwerk zal de koper van een storing, als hierboven bedoeld, mededeling doen, waarna zij gerechtigd zal zijn een door haar in redelijkheid te bepalen geringere hoeveelheid te leveren.
 • Indien levering franko is overeengekomen, betekent dit niet meer dan dat de kosten voor vervoer tot op de overeengekomen plaats van bestemming in de door Adequaat Waterwerk te berekenen prijs zijn inbegrepen. Deze leveringen geschieden op middel van vervoer op de verharde weg (mits deze weg voor dit vervoer geschikt is) op alle plaatsen binnen de landsgrenzen met uitzondering van de Waddeneilanden. Tenzij anders is overeengekomen geldt als plaats van levering de opslag/verwerkingsruimte van Adequaat Waterwerk. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien de zaken daartoe afgezonderd voor vervoer naar de koper gereed liggen op een door Adequaat Waterwerk aan te wijzen plaats van haar terrein of elders.
 • De koper verplicht zich de zaken in ontvangst te nemen en zorgt voor een onverwijlde doelmatige lossing op de overeengekomen plaats. Indien door Adequaat Waterwerk bij het lossen hulp wordt verleend, geschiedt dit zonder dat zij enigerlei aansprakelijkheid hiervoor aanvaard. Mocht de koper met het in ontvangst nemen van de zaken in gebreke blijven, dan worden deze op de overeengekomen plaats door Adequaat Waterwerk gelost op risico en voor rekening van de koper. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is Adequaat Waterwerk bevoegd een order in haar geheel, dan wel na beschikbaar komen der zaken in gedeelten te leveren. Indien Adequaat Waterwerk in gedeelten levert, is Adequaat Waterwerk gerechtigd per factuur, betrekkende hebben op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
 • Adequaat Waterwerk is niet gehouden installatie-werkzaamheden te verrichten in verband met haar leveranties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 6  Risico en eigendomsovergang

 • Het eigendom van door Adequaat Waterwerk geleverde zaken gaat eerst op de koper over nadat deze aan Adequaat Waterwerk alles heeft voldaan wat Adequaat Waterwerk terzake van de levering van die zaken (daaronder niet alleen begrepen de koopprijs, maar ook eventuele rente en kosten) verschuldigd is. Indien de koper de zaken heeft doorgeleverd voordat het eigendom aan hem is overgegaan wordt de koper bewaarder van de zaken ten opzichte van Adequaat Waterwerk, de koper is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij de doorlevering kenbaar te maken. De koper en/of de bewaarder moet op eerste aanmaning van Adequaat Waterwerk de plaats wijzen waar de betrokken zaken zijn opgeslagen en Adequaat Waterwerk in staat stellen tot het terugnemen van de zaken. Zolang het eigendom niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden, een stil pandrecht ten behoeve van een derde daarop vestigen of aan derden enigerlei ander recht daarop verlenen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Adequaat Waterwerk hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien koper onverhoopt niet aan één van zijn verplichtingen voldoet is Adequaat Waterwerk bevoegd om de door Adequaat Waterwerk geleverde zaken waarvoor, als eerder aangegeven, geen volledige betaling is verkregen als eigendom van Adequaat Waterwerk op te vorderen zowel onder koper als bij derden na doorlevering als hiervoor bedoeld. Koper zal door Adequaat Waterwerk met het oog op het terugnemen van bedoelde zaken worden gecrediteerd voor de waarde die redelijkerwijs ter beoordeling van Adequaat Waterwerk aan die zaken moet worden toegekend, verminderd met de op de terugname gevallen kosten, onverminderd het recht van Adequaat Waterwerk op vergoeding van de uit één en ander voor Adequaat Waterwerk voortvloeiende schade. Indien de zaken worden verwerkt blijft Adequaat Waterwerk eveneens eigenaar van de verwerkte zaken, ook al ontstaat door verwerking een ander produkt.
 • Tot meerdere zekerheid voor de volledige betaling van alle vorderingen die Adequaat Waterwerk mocht hebben of verkrijgen op de koper is Adequaat Waterwerk gerechtigd een stil pandrecht te bedingen op alle door Adequaat Waterwerk aan de koper geleverde zaken en op alle vorderingen welke de koper, terzake van door Adequaat Waterwerk geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden mocht verkrijgen op zijn afnemers.
 • De koper verbindt zich op eerste vordering van Adequaat Waterwerk opgave te doen van alle bestaande en toekomstige vorderingen welke de koper op zijn afnemers heeft, zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, en een terzake door Adequaat Waterwerk op te maken akte mede te ondertekenen en ook overigens mede te werken aan het tot stand komen van het (stil)pandrecht. Adequaat Waterwerk is bevoegd mededeling te doen van de verpanding aan de schuldenaar van de verpande vordering.

 

Artikel 7  Aanvaarding en reklame

 • Controle op hoeveelheid van de geleverde partij berust bij de koper. Hoeveelheid c.q. aantal stuks op de vrachtbrief, afleveringsbon of ieder voor dat doel gewaarmerkt document worden als juist erkend, tenzij terstond door de koper mankementen op het desbetreffende ontvangstbewijs zijn aangetekend. Genoemde mankementen dienen door de koper binnen 8 dagen gedetailleerd per aangetekende brief aan Adequaat Waterwerk te worden bevestigd.

 

 • Reclames omtrent de kwaliteit van de zaken en/of afwijkingen van de specificaties dienen eveneens uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst door de koper, schriftelijk, bij Adequaat Waterwerk te worden ingediend. De bewijslast dat de afgeleverde zaken niet                                                                 beantwoorden aan de overeenkomst rust op de koper. Het recht van de koper om te reclameren vervalt, indien de gekochte zaken geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt of doorgeleverd.
 • De koper dient Adequaat Waterwerk in de gelegenheid te stellen de zaken, in ongewijzigde hoedanigheid als afgeleverd, te inspecteren, teneinde na te gaan of de reclame al dan niet gegrond is. Reclames geven de koper nimmer enig recht betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op kompensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Reclames ontslaan de koper niet van zijn verplichting tot afname van voorgaande of nog te verrichten leveranties en/of nog te leveren zaken in ontvangst te nemen.
 • Zaken waaromtrent wordt gereclameerd en die zich op een andere plaats dan het magazijn van Adequaat Waterwerk bevinden dienen door de koper voor eigen rekening en risico te worden opgeslagen. De koper dient in dit geval op een correcte manier voor de zaken zorg te dragen, zodanig dat er geen beschadiging van de zaken kan plaatsvinden. De koper dient tevens voor de gebruikelijke risico’s een adekwate verzekering af te sluiten.

 

 

 

Artikel 8  Retourzendingen

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden geleverde zaken niet teruggenomen. Indien Adequaat Waterwerk instemt met de retourzending van geleverde zaken, dient verzending franko aan fabriek Adequaat Waterwerk plaats te vinden. De geretourneerde zaken reizen in dat geval op risico van de koper en zullen slechts dan worden vergoed indien zij in onbeschadigde toestand en in bruikbare staat op het opslagterrein van Adequaat Waterwerk door de verzender zijn afgeleverd. In dat geval zal Adequaat Waterwerk ten hoogste 70% van de verkoopprijs aan de koper vergoeden.

 

Artikel 9  Prijs

 • De prijzen zijn netto, exclusief BTW. Gegevens door Adequaat Waterwerk in drukwerken verstrekt zijn aan wijziging onderhevig, ook zonder voorafgaand bericht, en binden Adequaat Waterwerk niet. Voor opdrachten met een factuurwaarde beneden € 125,- (exclusief BTW) wordt een toeslag van tenminste € 15,- (exclusief BTW) geheven.

 

Artikel 10  Verpakkingen

 • Adequaat Waterwerk bepaalt of en zo ja op welke wijze zij de te leveren zaken verpakt. Emballage wordt de koper in rekening gebracht.

 

Artikel 11  Prijsverhoging

 • Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van aanbieding en die der levering, materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, van elektriciteit en brandstoffen, van onderdelen die door Adequaat Waterwerk van derden worden betrokken, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtprijzen of assurantiepremies een verhoging ondergaan, waaronder begrepen prijsstijging van materialen en onderdelen als gevolg van valutarisico’s of indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd, die resultaten ten gevolge hebben, die niet als normale handelsrisico’s zijn aan te merken, of indien enige andere omstandigheid die als grondslag voor de prijsberekening heeft gediend aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan, is Adequaat Waterwerk gerechtigd de bij aanneming der opdracht overeengekomen prijs met inachtneming van de eventuele terzake bestaande wettelijke voorschriften dienovereenkomstig te verhogen.

 

Artikel 12  Betaling

 • Alle kosten vallende op de betaling, waaronder kosten van wissel en bankkosten, zijn voor rekening van de koper.
 • Betaling van de door Adequaat Waterwerk gezonden factuur dient te geschieden binnen de op de opdrachtbevestiging c.q. factuur, door Adequaat Waterwerk, vermelde termijn. Bij betaling binnen deze termijn is de koper gerechtigd de op de factuur vermelde kredietbeperkingstoeslag op het factuurbedrag in mindering te brengen. Bij gebreke van schriftelijke vermelding van een betalingstermijn op de opdrachtbevestiging c.q. factuur geldt een betalingstermijn van acht dagen.
 • Indien de overeenkomstig het vorige lid overeengekomen termijn of bij gebreke hiervan acht dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, is de koper in verzuim en heeft Adequaat Waterwerk het recht 2% rente over het factuurbedrag te berekenen voor iedere periode van dertig dagen of gedeelte daarvan dat betaling van het verschuldigde na verloop van de genoemde termijn achterwege is gebleven.
 • De betaling van het factuurbedrag dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden. Klachten geven de koper niet het recht betaling te weigeren of uit te stellen
 • Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur
 • Wanneer Adequaat Waterwerk het bij niet tijdige betaling nodig oordeelt haar vorderingen ter incasso in handen van derden te stellen, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de koper. Ter keuze van Adequaat Waterwerk kan de koper worden belast voor de werkelijke kosten waarvoor Adequaat Waterwerk zelf wordt belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan 15%, berekend over de aan Adequaat Waterwerk verschuldigde hoofdsom vermeerderd met de vertragingsrente, met een minimum van € 450,=. De enkele inschakeling van een derde door Adequaat Waterwerk doet de verschuldigdheid van de incassokosten ontstaan.
 • Adequaat Waterwerk houdt zich het recht voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling met het oog op zowel reeds verrichte als nog te verrichten werkzaamheden.
 • Adequaat Waterwerk is gerechtigd, indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding bestaat, alle haar opgedragen of met haar overeengekomen werkzaamheden op te schorten c.q. niet uit te voeren zolang door de koper niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld.

 

Artikel 13  Garantie

 • Adequaat Waterwerk garandeert de deugdelijkheid van de door Adequaat Waterwerk geleverde zaken en/of werkzaamheden. De garantie geldt uitsluitend, voor zover de betrokken zaken zijn aangewend voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en op de gebruikelijke wijze en onder omstandigheden die als normaal kunnen worden beschouwd zijn gemonteerd of verwerkt, één en ander overeenkomstig eventuele door Adequaat Waterwerk verstrekte voorschriften en/of aanwijzingen.
 • De garantie geldt voorts slechts, indien de koper aan al zijn verplichtingen jegens Adequaat Waterwerk heeft voldaan en de koper terstond, doch uiterlijk binnen twee etmalen na het ontdekken van het gebrek Adequaat Waterwerk schriftelijk hiervan op de hoogte heeft gesteld en Adequaat Waterwerk de zaken in de staat waarin zij zich ten tijde van het ontdekken van het gebrek bevonden , heeft aangetroffen.
 • Wanneer door anderen dan Adequaat Waterwerk werkzaamheden, tijdens de garantietermijn, aan de geleverde en/of opgeleverde zaken worden verricht, zonder van Adequaat Waterwerk vooraf verkregen schriftelijke toestemming, vervalt de garantie.
 • Adequaat Waterwerk is ter voldoening aan haar garantieverplichting gerechtigd en verplicht uitsluitend de desbetreffende produkten of onderdelen daarvan opnieuw te leveren of te repareren resp. de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten, zulks naar keuze van Adequaat Waterwerk.
 • Indien door Adequaat Waterwerk uit hoofde van de door haar schriftelijk aangegane garantieverplichtingen wordt overgegaan tot vervanging van de geleverde zaken en/of het opnieuw of alsnog uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, is de koper gehouden de te verwerken zaak, dan wel de te bewerken plaats vrij bereikbaar en/of leeg ter beschikking te stellen. De koper dient na vooraf van Adequaat Waterwerk verkregen toestemming op zijn kosten zorg te dragen voor demontage van de te vervangen zaken. Adequaat Waterwerk is niet gehouden installatie-werkzaamheden te verrichten in verband met het uitvoeren van de garantie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14  Aansprakelijkheid

 • In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn contractuele verplichtingen, met inachtneming van artikel 13, alsnog na te komen.
 • De verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.
 • Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering. In geval van duurovereenkomsten is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de verschuldigde opdrachtsom over de laatste twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 • Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
  gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten;
  b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;
  c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.
  Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades verzekeren.
 • Opdrachtnemer is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en waarvan de door opdrachtnemer geleverde producten of materialen onderdeel uit maken. Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

 

 

Artikel 15  Ontbinding

 • Ingeval van verzuim van de koper van zijn verplichtingen, waaronder mede begrepen het geval, dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zal Adequaat Waterwerk naar keuze steeds bevoegd zijn de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel nakoming te vorderen, onverminderd de aanspraken van Adequaat Waterwerk op schadevergoeding, terwijl Adequaat Waterwerk alsdan voorts bevoegd is ook alle andere met de koper lopende transakties voor zover nog niet uitgevoerd onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het aan Adequaat Waterwerk verschuldigde ten gevolge.

 

Artikel 16  Geschillen

 • Op al onze overeenkomsten en alle geschillen die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.
 • Ten aanzien van geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van alle met Adequaat Waterwerk afgesloten overeenkomsten zal uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar bevoegd zijn tenzij volgens de regelen der absolute competentie de kantonrechter van het geschil kennis dient te nemen.