Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van www.adequaat-waterwerk.nl

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Adequaat Waterwerk. De website van Adequaat Waterwerk, hierna: “de website”, is te bereiken via de domeinnaam: www.adequaat-waterwerk.nl. Door de website te benaderen of de op of via de website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Reden waarom wij u vriendelijk verzoeken het volgende aandachtig te lezen.

Beschikbaarheid van de website
Hoewel wij veel zorg hebben besteed aan de website, kunnen er technische problemen optreden die wij niet kunnen vermijden. Wij kunnen u niet garanderen dat u te allen tijde onafgebroken en zonder foutmeldingen toegang heeft tot de volledige website. Ook kunnen wij niet garanderen dat fouten worden verholpen, of dat de website, of de server van de website, virus- of storingsvrij is. De website kan tijdelijk buiten werking worden gesteld, waardoor er geen toegang is, of toegang kan worden beperkt ten behoeve van herstel, onderhoud of de introductie van nieuwe diensten.

Gebruik van persoonlijke gegevens
Indien u de website gebruikt, gaat u ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens die zijn verschaft, zullen worden behandeld in overeenstemming met onze Privacy verklaring.

Gebruik van de website
Het gebruik van de website is uitsluitend toegestaan voor rechtmatige doeleinden. Gebruik van de website met de intentie om de website te corrumperen of te beschadigen, op welke wijze dan ook, is u uitdrukkelijk verboden.
Wij behouden ons het recht voor naar eigen goeddunken te beoordelen of met een bepaald gebruik, deze gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke wettelijke bepalingen worden geschonden. In geval van schending behouden wij ons het recht voor om gepaste (rechts-) maatregelen tegen u te treffen; wij kunnen u in dat geval onder meer de toegang tot de website ontzeggen.

Intellectueel eigendom
Alle afbeeldingen van producten en alle materialen weergegeven op de website evenals haar inhoud zijn eigendom van Adequaat Waterwerk en worden beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten.
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, mag u deze op de website weergeven informatie, teksten, foto’s, afbeeldingen etc., uitsluitend gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het staat u dus niet vrij om dergelijke informatie, geheel of gedeeltelijk, te kopiëren, te wijzigen, door te sturen of te publiceren.
Alle merknamen en logo’s die vermeld staan op de website zijn eigendom van Adequaat Waterwerk of van derden waarmee zij samenwerkt. In het laatste geval heeft Adequaat Waterwerk toestemming van deze derden gekregen om hun merknamen en logo’s op de website te gebruiken.
Het is u uitdrukkelijk verboden om deze te gebruiken, te downloaden, op een permanente wijze te kopiëren of op andere wijze te verwerken, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of die van de betreffende merkhouder.

Voorwaarden voor levering van producten en diensten
De website bevat géén aanbiedingen onzerzijds voor het verkopen van producten en diensten. Uw verzoek om een product of dienst aan te schaffen of hiervan gebruik te maken, wordt beschouwd als een aanvraag door u gedaan. Een dergelijke aavraag kan door ons worden aanvaard of worden afwezen. De informatie en beschrijvingen op de website zijn niet noodzakelijkerwijs volledige beschrijvingen van de producten of de diensten en alle hierop van toepassing zijnde voorwaarden en uitzonderingen.

Koppeling naar websites waarvan Adequaat Waterwerk niet de houder is
Wij verschaffen koppelingen (zogenaamde hyperlinks) naar andere websites die we niet beheren. Deze dienen voor uw gemak en ter informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website. Koppelingen naar sites die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door ons worden onderhouden, wordt afgewezen.

On-line communicatie
De beveiliging van berichten die u per email aan ons zendt, is niet gegarandeerd. Wij raden u daarom af om vertrouwelijke informatie per email aan Adequaat Waterwerk te verzenden. Indien u ervoor kiest berichten per email aan ons te verzenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Disclaimer
Deze Disclaimer moet aandachtig worden gelezen, aangezien zij onze wettelijke aansprakelijkheid in verband met het gebruik van de website uitsluit en/of beperkt.
Wij bieden de informatie op de website aan als een vorm van dienstverlening aan onze afnemers, leveranciers, geïnteresseerden en toevallige bezoekers van de website. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op de website aanwezige informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig en juist is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden. Wij stellen het wel zeer op prijs indien u ons wijst op mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. U kunt dit melden via infoaqa@beukersp.com
U verschaft zich toegang tot en gebruikt de website op eigen risico. U bent zich ervan bewust dat aan het gebruik van internet risico’s zijn verbonden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verlies van gegevens, besmetting met computervirussen, spyware, kwaadaardige software, trojans en wormen, die wij niet kunnen beperken of uitsluiten. Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op de website geen inbreuk maakt op de rechten van derden noch dat het downloaden van op de website aanwezige informatie geen schade zal veroorzaken aan enig eigendom.
In geen geval zijn wij aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website. Bovendien aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade als gevolg van veranderingen van de inhoud van de website door onbevoegden. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Adequaat Waterwerk.

Wijziging van deze voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om de website en deze voorwaarden van tijd tot tijd zonder aankondiging te wijzigen. Een dergelijke wijziging zal ingaan zodra de wijziging op de website is geplaatst. Aangezien deze gebruiksvoorwaarden af en toe zullen worden bijgewerkt, raden we u aan om deze, steeds als u de website bezoekt, te verifiëren. Als, om een bepaalde reden, een van deze bepalingen onwettig, ongeldig of onafdwingbaar blijkt, zal deze bepaling worden verwijderd. De desbetreffende bepaling zal de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.

Verklaring van afstand
Indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden en we niet onmiddellijk actie tegen u ondernemen, behouden wij het recht voor om onze rechten in de toekomst uit te oefenen en/of maatregelen te treffen met betrekking tot een dergelijke inbreuk of een volgende inbreuk.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
Op de inhoud van de website en alle hierop aanwezige voorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle hieruit voortvloeiende geschillen.

Contactgegevens
Indien u contact met ons wenst op te nemen in verband met deze voorwaarden, kunt u ons bereiken op telefoonnummer +31(0)6 1116 8375 of op ons mailadres: info@adequaat-waterwerk.nl